Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nostradamus az ész...

2008.07.22

NostradamusNostradamus

Nostradamus a jeho proroctvá budia neustále záujem ąirokej verejnosti a hoci história dokázala pravdivos? ve?kej časti proroctiev, ktoré Nostradamus napísal, nie vąetky proroctvá sú jasné. Mnohí čitatelia vąak pokladajú výklady autorov ąirokej ponuky kníh, ktoré sa pokúąajú vyklada? Nostradamove proroctvá, za skutočné predpovede, ktoré písal samotný Nostradamus. Ale nie je to tak.

Nostradamus písal proroctvá ako krátke ątvorverąia (Quatrains) v skupinách po sto, alebo ako ąes?verąia (Sixains). Dohromady ich Nostradamus napísal viac ako tisíc. Keby sa z tohto počtu splnilo iba nieko?ko proroctiev, i tým najväčąím skeptikom by mohli by? Nostradamove proroctvá dôkazom, ľe čas a hmota, ako ju beľne vnímame hmotnými zmyslami, nie je jedinou skutočnos?ou náąho bytia. I ten najväčąí materialista by sa ątúdiom jeho proroctiev mohol presvedči?, ľe Nostradamus skutočne videl budúcnos? a musel by uzna?, ľe teória o existencii sveta hmoty bez uznania jeho duchovnej podstaty je plytká a nedostačujúca.

Dôvodom, prečo Nostradamove proroctvá nie sú ?ahko identifikovate?né, je fakt, ľe Nostradamus predpovede ąifroval, pouľíval rôzne prirovnania a detaily javov, ktoré potvrdili jeho proroctvo vlastne aľ vtedy, keď sa vyplnilo. Moľno tak chcel uchráni? ?udí pred tým, aby sa jeho proroctvami bezprostredne neriadili. Kaľdopádne ho toto ąifrovanie predpovedí uchránilo pred inkvizíciou, ktorá na jeho ą?astie rýmovaným ątvorverąiam nerozumela. To bolo pravdepodobne ďaląím dôvodom, prečo Nostradamus pouľil tajomný jazyk k uchovaniu proroctiev.

Nostradamus bol nielen známy prorok, ale aj vynikajúci lekár, ktorý videl v chorobách človeka hlbąie súvislosti a poukazoval na vplyv ducha na zdravie. Ve?a sa naučil uľ v detstve od svojho starého otca, ktorý ho zasvätil do tajomstiev matematiky, astrológie, ale naučil ho pozna? aj moc liečivých byliniek, ktorých silu sa pri ňom Nostradamus učil poznáva?.

Keď vypukol v krajine mor, Nostradamus ako lekár zachránil ľivot tisícom ?udí. Vymyslel prosté antiseptické postupy, ktoré doplnil bylinnou liečbou. Nostradamus liečil mor hlavne hygienou, inątrukciami o čistote, vetraní a odmietal roząírené púą?anie ľilou alebo prikladanie pijavíc. Nostradamus na rozdiel od iných lekárov pred morom neutekal, ale cestoval po krajine a pomáhal. Neuchránil vąak pred smr?ou svoju ľenu a deti. Tento tragický záľitok ho zmenil a duchovne prehĺbil.

Prvé proroctvo, ktoré je známe, urobil Nostradamus v roku 1538 (Nostradamus sa narodil v roku 1503), keď stretol mnícha so stádom svíň a oslovil ho "vaąa svätos?". Mních Pereti Felice, ktorého Nostradamus oslovil, sa o pol storočia neskôr stal pápeľom, známym pod menom Sixtus V.

Prvá zbierka proroctiev, ktorú Nostradamus uverejnil v roku 1555, vzbudila ve?kú pozornos? verejnosti, i keď bola často povaľovaná za nezmysly postrádajúce zdravý rozum a samotný Nostradamus bol pokladaný za výmyselníka alebo blázna. Jeho knihu preslávilo aľ splnenie proroctva, v ktorom Nostradamus predpovedal smr? krá?a Henricha II.: "Mladý lev premôľe starého na bojovom poli v osobnom súboji: Prepichne oči v zlatej klietke, dve zranenia v jednom, potom zomrie krutou smr?ou." Po smrti krá?a bolo toto ątvorverąie povaľované za ve?mi výstiľné a zrozumite?né. Henrich II., ktorý uľíval symbol leva vo svojom osobnom erbe, sa totiľ zúčastnil zápasu s velite?om gardy na trojdennom turnaji usporiadanom na počes? svadby jeho dcéry s Filipom II. ?panielskym. Heraldickým symbolom krajiny, z ktorej pochádzal Montgomery, velite? gardy, bol hrozivo vzpriamený lev. Montgomeryho kopija sa pri súboji zlomila, jej úlomok krá?a poranil na krku, ale väčąia čas? kopije mu prenikla pozlátenou mrieľkou brnenia do oka a pravdepodobne naruąila aj mozog. Ve?ké utrpenie krá?a nakoniec po desiatich dňoch ukončila smr?.

Nostradamus predpovedal vládu Napoleona, Hitlera, Stalina, atentát na prezidenta Kennedyho, a dokonca aj tragickú smr? princeznej Diany. Taktieľ prorokoval aj obe svetové vojny, atómový útok na Hiroąimu a Nagasaki, potopenie Titanicu, útok na newyorské Dvojičky a iné katastrofy. Nostradamus uľ pred viac ako 400 rokmi hovoril o tom, ľe ?udia budú cestova? vzduchom a pod vodou, a mnohé iné skutočnosti. Nostradamus vąak vo svojich predpovediach neuvádzal takmer nikdy konkrétne dátumy, mená a miesta. Napriek tomu sú takmer vąetky splnené Nostradamove proroctvá jednoznačné a nezamenite?né.

Nostradamus predpovedal eąte aj dátum svojej smrti, a dokonca poruąenie svojej hrobky, ktoré sa stalo 225 rokov po jeho smrti. Tí, čo jeho hrobku otvorili, naąli v nej na tabu?ke napísaný deň, v ktorý hrobku otvorili. Dokonca sa naplnilo aj jeho proroctvo, pod?a ktorého zomrie ten, kto jeho hrobku znesvätí. Lupiča, ktorý chcel získa? nadprirodzené schopnosti pitím vína z lebky proroka, ako o tom hovorila roząírená povera, zabila zablúdená gu?ka z boja, ktorý v meste prebiehal.

Proroctvá, ktoré Nostradamus napísal, sa teąili záujmu verejnosti, kým neboli zakázané pápeľom, pretoľe obsahovali state hovoriace o úpadku Vatikánu.

O Nostradamove proroctvá budúcnosti je ve?ký záujem dokonca aj medzi h?adajúcimi. Pozrite si preto ukáľku dvoch ątvorverąí a ich vysvetlení z knihy Nostradamus Code: Tretia svetová vojna 2007 - 2012 od Michaela Rathforda. Budete prekvapení, i keď pravdepodobne inak, ako by ste očakávali.

 

2.4. Smr? troch pápeľov / Katolícka cirkev a Antikrist

(4. stovka, 86. ątvorverąie)

Terająí pápeľ bude zavraľdený a ďaląí pápeľ nebude trva? dlho. Posledný pápeľ bude nástroj Antikrista. Rímska cirkev je uľ dávno nástrojom Antikrista, nepriamo podporujúca jeho ciele bez toho, aby si to uvedomovala.

(2. stovka, 57. ątvorverąie)

Poslední traja pápeľi katolíckej cirkvi padnú krátko po sebe. Tretí od konca zomrie výstrelom atentátnika. Druhý od konca bude pohltený intrigami Antikrista. A posledný, od narodenia trochu telesne znetvorený, najviac prispeje k zničeniu cirkvi. Antikrist ho vyuľije na krátky čas, kým nedosiahne svoju vlastnú pozíciu. Potom bude pápeľ eliminovaný. Jeho faloą sa bude zväčąova? a jeho smr? bude signalizova? koniec katolíckej cirkvi.

 

A teraz si prečítajte originály verąov, ktoré napísal Nostradamus, a na ktoré sa Michael Rathoford vo svojej knihe odvoláva:

 

Originál (4, 86. ątvorverąie):

L'an que Saturne en eau sera conioinct,
Avecques Sol, le Roy fort puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.

Preklady:

The year that Saturn will be conjoined in Aquarius
With the Sun, the very powerful King
Will be received and anointed at Reims and Aix,
After conquests he will murder the innocent.

V roku, keď Saturn bude v spojení Vodnára
so slnkom, ve?mi silný krá?
bude prijatý a posvätený v Reims a Aix,
po ví?azstve zabije nevinného.

Originál (2, 57. ątvorverąie):

Auant conflict le grand tumbera,
Le grand mort, mort, trop subite & plainte,
Nay miparfaict la plus part nagera,
Aupres du fleuue de sang la terre teinte.

Preklady:

Before the conflict the great wall will fall,
The great one to death, death too sudden and lamented,
Born imperfect: the greater part will swim:
Near the river the land stained with blood.

Pred konfliktom ve?ký múr padne,
ten ve?ký na smr?, smr? náhlu a oplakávanú,
narodený ako nedokonalý: väčąiu čas? prepláve,
Územie blízko rieky sfarbené krvou.

Ako vidíte sami, autorovo vysvetlenie verąov je dos? diskutabilné. Samozrejme, pochybnosti a nezhody sa týkajú väčąinou nenaplnených predpovedí do budúcnosti, lebo to, čo sa uľ stalo, potvrdzuje proroctvá, ktoré Nostradamus napísal.

Rôzni autori podávajú často úplne iné vysvetlenia tých istých Nostradamových verąov týkajúcich sa budúcnosti a ak by ste Nostradamove proroctvá v ich podaní skúmali hlbąie, priąli by ste k neuverite?nému zisteniu. Ve?a autorov totiľ podáva informácie, ktoré sú úplne lľivé alebo pokrivené a nemajú s Nostradamom a jeho proroctvami vôbec nič spoločného. Pozrite si napríklad toto vysvetlenie proroctva o newyorských dvojičkách: „Príde čas, keď sa začne nové tisícročie. Na domy siahajúce aľ k oblakom zaútočia ohnivé vtáky. Bude ve?a mŕtvych a nezvestných. Svet sa zmení. Klamstvo bude pravdou. Uľ nič nebude také, ako pred tragédiou.“ Hoci tento výklad verąov znie celkom hodnoverne, má jednu chybu - v Nostradamových verąoch toto proroctvo nenájdete. Jednoducho nič také v nich neexistuje. V deň útoku na dvojičky bola napríklad pohotovo roząírená do celého sveta prostredníctvom spravodajskej agentúry Reuters táto verzia (Pozor, ako preklad pôvodných verąov zo starovekej francúzątiny, nie ako výklad!):


V roku nového storočia a deviatich mesiacov,
z nebies príde ve?ký krá? Teroru,
nebo bude horie? na ątyridsiatom piatom stupni.
Oheň stíha to ve?ké nové mesto.

V meste Yorku bude ve?ký kolaps,
2 dvojčatá (bratia) rozorvaní chaosom
Keď pevnos? padá, ve?ký vodca pod?ahne
Tretia vojna začne, keď to ve?ké mesto bude horie?.

Tieto verąe, napriek tomu, ľe boli prijaté takmer kaľdým, kto ich v deň pádu Dvojičiek počul, sú podvrhom. Nostradamove proroctvá tieto ątvorverąia jednoducho neobsahujú. Nie je to prvý krát, čo boli Nostradamove proroctvá zneuľité so zámerom manipulova? verejnú mienku.

Väčąina autorov neudáva znenie pôvodných verąov, z ktorých vychádzala, pravdepodobne preto, lebo by to spochybnilo ich výklad. Vąetky knihy autorov vysvet?ujúcich Nostradamove proroctvá vąak majú napriek rôznemu, často protichodnému, významu výkladov niečo spoločné - ich knihy zarábajú obrovské peniaze. Tieto knihy vąak pútajú pozornos? čitate?a na senzácie a budúcnos?, alebo lepąie povedané na dohady o budúcnosti, a tým odvádzajú človeka od ľivota v prítomnosti a svojím spôsobom slúľia temnu. Vedomosti o budúcnosti a vąakovaké zaujímavosti totiľ nikdy človeku neprospejú v jeho duchovnom vývoji, i keby boli pravdivé, a sú mrhaním drahocenného času, ktorý má človek vyuľi? úplne inak. Veď iba to, čo urobíme v prítomnosti, v malých krokoch kaľdodenného ľivota, môľe zmeni? náą ľivot, a tým aj tento svet. Iba vtedy, keď sa staneme duchovne vedomými v kaľdodennom ľivote, budeme môc? vedome tvori? aj naąu budúcnos?.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.