Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nostradamus aki meghaladta a saját korát

2008.07.22

Nostradamus, celým menom Michael de Notre-Dame, sa narodil 14. decembra 1503 vo Francúzsku. Lekár a astrológ, ktorého jeho moderní nasledovníci povaľujú za proroka, ktorého varovania by mali by? dnes bra? váľne. Písal quatriány v skupinách po sto, známych ako Centuries, ktoré jeho prívrľenci povaľujú za proroctvá. Skeptici povaľujú poéziu Nostradama hlavne za zmätenú.
Svoje dielo Proroctvá dokončil v roku 1555, pričom jeden z faktov, ktoré nás môľu poteąit je, ľe toto dielo opisuje budúcnos? aľ do roku 3797 a teda minimálne do tohto roku by mala aspoň čas? civilizácie preľi?.


Takto sa chápe jeden z najslávnejąích quatriánov, ktorý vraj prorokuje nástup Adolfa Hitlera k moci v Nemecku:

Bestes farouches de faim fleuves tranner,

Plus part du champ encore Hister sera,

En caige de fer le grand sera traisner,

Quand rien enfant de Germain observa.1. verzia výkladu:

Divoké hladné beątie prekročia rieky,

Podstatná čas? bitky bude proti Hitlerovi,

A on spôsobí, ľe skvelí muľi budú vlečení v ľeleznej klietke,

Keď syn Nemecka neposlúcha ľiadne zákony.2. verzia výkladu:

Divoké hladné beątie preplávu rieky,

Väčąina armády bude oproti dolnému Dunaju.

Ve?ký bude ?ahaný v ľeleznej klietke,

Kým detský brat nič nespozoruje.Môľete si vysvetli? oba výklady po svojom, ale chcely by sme doda? jednu vec, o ktorej sa nikto ani jeden výklad nezmieňuje. ´Germania´ je výraz, ktorým sa odkazuje na staroveký región Európy, severne od Dunaja a východne od Rýna. Môľe sa tieľ týka? časti Rímskeho impéria zodpovedajúcej dneąnému severovýchodnému Francúzsku a časti Belgicka a Holandska. Pre mňa sú obidve verzie tejto prorockej poémy nezrozumite?né. A prečo by si niekto mal myslie?, ľe Hister znamená Hitler, a nie oblas? kraja pri Dunaji, ktorú eąte aj Nostradamus chápe ako výraz, ktorý sa beľne pouľíval v dobách jeho hrdinov, to nechápem.

Na dneąné udalosti sa pravdepodobne viaľe predpoveď: "Tretiu vojnu, najväčąiu z najväčąích, vyvolá Antikrist. Potrvá 27 rokov. Predtým vąak traja budú takmer zahubení." Antikrist je zrejme označenie človeka, ktorý nie je kres?anom a teda môľe by? moslimom. Uľ pred rokom kolumbijský autor knihy o Nostradamovi Gonzalo Echeverri uviedol, ľe "Novozvoleného pápeľa zavraľdia v strede Talianska. Potom príde ďaląí pápeľ, ktorý bude musie? utiec? z Ríma kvôli útoku moslimov." V strede Talianska, aj keď nie geografickom, v Ríme sa nachádza Vatikán, takľe pod?a tejto predpovede bude prevdepodobne Benedikt XVI zavraľdený vo svojom sídle, zrejme počas verejného vystúpenia a jeho následovník bude moslimami vytlačený do Francúzskeho Avignone, ktoré bolo v 14. storočí pápeľským sídlom kres?anskej cirkvy, čím stratí kontrolu nad cirkvou v Taliansku a tak pod?a Echeverriho bude zvolený v Taliansku iný pápeľ a cirkev sa tak rozdelí na dve časti.

V súvislosti s pádom dvojičiek bol dodnes neobjasnený záver tohto verąu: "Na 45. stupni bude horie? obloha. Oheň sa priblíľi aľ k Novému Mestu. Keď si budú chcie? zabezpeči? pokoj od Normanov, vyą?ahnú opä? obrovské preruąované plamene." Obyvatelia Nového Mesta nad Váhom môľu osta? pokojní, pretoľe dnes uľ vieme, ľe Nové Mesto z Nostradamovho proroctva bol New York, ktorý sa nachádza zhruba na 45. rovnobeľke na východe USA, avąak druhá čas? verąu môľe pojednáva? o diątancovaní sa od Dánskych karikatúr, čo vyústi v ozbrojené útoky USA a pokia? majú by? plamene skutočne obrovské, tak pravdepodobne jadrovými zbraňami, ktoré sa USA určite nebojí pouľi?, keďľe je dostatočne ďaleko za morom. "Mars sa bude zhodova? s krá?ovskou mocou. Rak prinesie ničivú vojnu. Po nej nastúpi nový krá?, ktorý bude panova? dlho v mieri." Terająí prezident USA George W. Bush sa narodil 6. júla 1946, čiľe v znamení Raka. Mars je boh vojny a keďľe krá?ovskou mocou myslel Nostradamus pravdepodobne svetového policajta Busha, tak je jasné, ľe prezident USA George W. Bush prinesie predpovedanú ničivú vojnu. Po nej nástúpi na miesto prezidenta USA mierotvorca, ktorý bude vládnu? ątátom dlhé roky v mieri.

Nostradamus predpovedá, ľe vo vojne zahynie ątvrtina ?udstva a tak nám neostáva nič iné, len veri?, ľe jadrové útoky USA nepostihnú naąu krajinu smrte?ne alebo musíme včas naąe územie opusti?, pretoľe iná alternatíva neexistuje, keďľe zatia? sa Nostradamovým predpovediam eąte nikdy v minulosti nepodarilo zabráni?.

Dlasie Nostradamove „proroctva“:

Na zmier medzi dvoma vladármi doplatí mnoľstvo ?udí. S jedným z nich vąak bude ?aľká reč, ich spojenectvo dlho nevydrľí.
II. blok, 38. quatrain
Výklad:
Krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny uzavreli Hitler a Stalin pakt o neútočení. Tento pakt mal pre svetový mier ničivé dôsledky. Nikto neveril, ľe by dvaja tvorcovia totalitných systémov, faąistického a komunistického, boli schopní spolupracova?. Nostradamus jasne videl, ako sa títo vladári modernej doby dohodnú, aj mnoľstvo usmrtených na oboch stranách. Súlad zločinných spojencov sa skončil, keď hitlerovské vojská vierolomne prepadli ZSSR.

Prvý v tretej (ríąi – pozn. prekl.) bude horąí ako Nero. Hrdina bez páru v krviprelievaní zriadi hrozné pece, zlatým časom bude koniec. Krá? nového typu bude synonymom hanby.
IX. blok, 17. quatrain
Výklad:
Hitler, prvý muľ tretej ríąe, sa správa horąie ako Nero, ktorý dal podpáli? Rím a z podpa?ačstva obvinil kres?anov. Hitler dal podpáli? budovu Reichstagu, z podpa?ačstva obvinil komunistov a zo vąetkých neduhov Nemecka vinil ?idov. Po skončení vojny, keď vyąli najavo hrôzy koncentračných a vyhladzovacích táborov v Osvienčime, Buchenwalde, Mauthausene, Ravensbrücku, Dachu, nebolo divu, ľe po prvý raz v dejinách ?udstva bol s vedúcimi politikmi porazeného ątátu usporiadaný proces ako so zločincami, ątátne organizácie boli vyhlásené za zločinecké a oslovenie hlavy ątátu – Früher – sa stalo hanebným oslovením.

Neďaleko Rýna v kopcoch Noricum sa zrodí národu včerająka neurodzený mocný muľ. Bude bráni? Po?sko a Maďarsko, nikto sa nikdy nedozvie, akého konca sa dočkal. Vodca zjednoteného Nemecka príde naoko na pomoc. Roząíri hranice Nemecka a rozdelí Francúzsko na dve časti. Oheň a smr? skryté v guliach oľijú. Vypustené budú hrozné a straąné, nepriate? nocou zrovná mestá so zemou.
III. blok, 58. quatrain IX. blok, 90. quatrain
Výklad:
V týchto quatrainoch Nostradamus v nezastretej podobe varuje pred Hitlerom a jeho zločinmi, ktoré napácha na ?udstve. Predstierajúc, ľe chce bráni? etnických Nemcov v Po?sko a Maďarsku, prepadne Po?sko. Noricum je územie Bavorska a Rakúska. Posledný riadok 90. quatrainu je zvláątny tým, ľe z neho moľno odvodi?, ľe Hitler koniec vojny preľil. Naozaj bolo mnoľstvo dohadov o tom, či on aj so svojou manľelkou Evou Braunovou skutočne zahynuli v bunkri, kde ich obk?účili vojaci ZSSR.

Dravec zamieri do?ava. Spojí sa s Francúzskom bez boja, hoci naň bolo pripravené. Mnohí ho budú povaľova? za dobrého, iní za zlého a ďaląí sa v tom nebudú vedie? orientova?. Menąia strana to bude povaľova? za dobré znamenie.
I. blok, 34. quatrain
Výklad:
Bloky sú posiate odkazmi na druhú svetovú vojnu a Hitlera. Tu sa objavuje prvé avízo, čo za osud čaká ?udstvo. Dravec je oslovenie, ktoré Nostradamus pouľíval pre Napoleona, aj pre Hitlera, rovnako ladených dobyvate?ov svojej doby. Dravec mieriaci do?ava sú Hitlerove vojská, ktoré cez Belgicko obiąli Maginotovu obrannú líniu vybudovanú na hraniciach Francúzska s nemeckom. Táto akcia bola súčas?ou novej vojnovej taktiky, ktorá voąla do dejín ako Blitzkrieg (blesková vojna). Druhá polovica ątvorverąia je hodnotením vládnej garnitúry tretej ríąe.

Na ostrovoch vypukne nevídaný poplach, hovori? sa bude len o prekvapivom vojenskom útoku. Náhly útok bude taký mohutný, ľe nezostane nič iné, len sa skry? pod hrubú líniu.
II. blok, 100. quatrain
Výklad:
?tvorverąie predvída pouľitie zápalných a iných bômb zhodených počas druhej svetovej vojny na ve?ké mestá. V Londýne sa ?udia schovávali v tuneloch metra.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.