Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A hihetetlen Nostradamus

2008.07.22

Neznámy Nostradamus

Počas francúzskej revolúcie v jednej tmavej noci roku 1791 banda rebelov p?undrovala mesto. Rozhodli sa otvori? Nostardamov hrob. Legenda totiľ hovorila, ľe kto sa napije z lebky proroka, získa ve?kú moc.

Keď sa vandali vlámali do hrobky a otvorili hrob, ved?a kostry slávneho vizionára leľala tabu?ka s dátumom naruąenia hrobky, pričom od pohrebu uplynulo 225 rokov. Vandali vąak nepoznali jednu výstrahu: kto zneuctí pozostatky vizionára, zomrie. Muľ, ktorý si nalial vína do lebky, nestihol poveda? prípitok - usmrtila ho zblúdilá gu?ka.

Michel de Nostre-Dame uľ pred vyąe ątyristo rokmi písal o cestovaní vzduchom, lodiach plaviacich sa pod vodou, vraľdách krá?ov a prezidentov, oboch svetových vojnách, kríze v Perzskom zálive i katastrofe Challengera...

Narodil sa 14. decembra 1503 v Saint Remy v Provensalsku. Bol vnukom známeho lekára a astrológa, ktorý sa pričinil o jeho vzdelávanie. On ho zasvätil do tajomstiev matematiky, astrológie a kabaly, cudzích jazykov, bral ho so sebou zbiera? bylinky a ukazoval mu, ako sa z nich pripravujú lieky. Keď sa dostal na univerzitu v Avignone, vedel uľ ove?a viac, ako jeho rovesníci, ba viac ako mnohí prednáąatelia.

Keď vypukla epidémia čiernych kiahní liečil v Provensalsku i Langvedocii. Nepúą?al ľilou ako iní lekári, zachraňoval chorých bylinami. Vo vo?ných chví?ach ątudoval kabalu, okultné vedy, spoznával tajomstvá starodávnych Egyp?anov a Arabov.

Nostardamus zachránil tisícky ?udí, ale svoju ľenu a deti nezachránil: čierna smr? mu zobrala rodinu. Tragické záľitky ho zmenili. Uľ v mladosti síce mával vízie, ale teraz sa stali intenzívnejąie. Meditoval, aby si očistil myse? a telo.

Nostradamus trávil dlhé roky ako putovný lekár. Ďaleko vąak predstihol svoju dobu uľ len tým, ľe v čase, keď ?udia ani netuąili, ľe čosi ako hygiena je potrebné, prikazoval prevára? vodu, nedovolil, aby chorí trávili čas v nevetraných miestnostiach, pretoľe hovoril, ľe nákaza sa roznáąa cez čosi ako "vetrom roznáąané zárodky, ktoré si ?udia navzájom odovzdávajú".

Na dezinfekciu a okiadzanie chorých pouľíval tajomný práąok, ktorý nazval "dozretá ortu?". Poznal aj tajomstvá medicíny Blízkeho východu a liečil ve?mi zvláątnymi spôsobmi, ktoré vąak boli ve?mi účinné. Liečebné metódy, ktoré dnes pouľívajú chromoterapeuti (liečia svetlom), pouľíval uľ dávno.

Málokto vie, ľe Nostardamus so svojimi schopnos?ami a praktikami by dnes mohol vies? aj najlepąí kozmetický salón, či sexuologickú poradňu. Poznal skráą?ujúce krémy, radil ľenám ako sa ma?ova?, zosvet?ova? si vlasy a iné. Opísal aj prostriedky pre muľov účinnejąie ako viagra. Jeho liek dokonca úspeąne pouľíval jeden biskup, ktorý bol uľ "v rokoch".

Najdôleľitejąou Nostradamovou činnos?ou vąak bolo vypracúvanie horoskopov. Bol o ne obrovský záujem. Robili ich vtedy aj známi humanisti Rabelais či Erazmuzs Rotterdamský. Keď publikoval svoje Centurie, Francúzi nerozprávali o ničom inom. Keď sa splnila jeho predpoveď o "mladom levovi, ktorý premôľe starého... v zlatej klietke mu vypichne oči a ten zomrie v straąných bolestiach..." a krá? skutočne zahynul presne tak, ako to Nostradamus predpovedal, dav vyzýval inkvizítorov, aby ho upálili na hranici. Obvinili ho z čarodejníctva, ale sudcovia nepochopili zaąifrované strofy Centurií (a v jeho prospech zakročila aj jeho patrónka Katarína Medicejská), Nostradamus si zachránil ľivot. Katarína ho potom vymenovala aj svojho dvorného poradcu. Nadchol ju najmä horoskop, pod?a ktorého kaľdý z jej synov bude krá?om. Nostradamus vąak nechcel prezradi? krá?ovnej, ľe synovia budú panova? jeden po druhom, jeden po smrti druhého.

Vlastnú smr? predpovedal dva roky dopredu. Napísal: "Vrátiac sa od krá?a, schovám si dar od neho, nebudem ho uľ potrebova?, lebo odídem k Bohu. Moji priatelia a príbuzní ma nájdu mŕtveho v pracovni."

Dňa 30. júna 1566 sa Nostradamus vrátil od krá?a s dokumentom, ktorý mu priznával obrovské panstvo. V ten deň povedal svojmu priate?ovi de Chavigny, ľe uľ nikdy neuvidí východ slnka. Zomrel v noci. Pochovali ho v kaplnke frantiąkánskeho kláątora.

Nostradamove proroctvá sa teąili obrovskému úspechu aľ do konca 19. storočia. Neskôr pápeľský edikt zakázal vydávanie jeho Centurií, pretoľe sa týkali úpadku Vatikánu. Nostradamovo dielo vyuľili Nemci počas druhej svetovej vojny, keď plánovali útok na Francúzsko. Vysielali rádiom faloąné predpovede o tom, ľe Francúzsko zničia ľelezné vtáky a zachránia sa len juľné oblasti. Nemcom iąlo o to, aby znepokojené obyvate?stvo utekalo na juh, vďaka čomu by mohli slobodne zabra? severnú čas? krajiny.

Nostradamove proroctvá sú neraz zneuľívané aj dnes, keď si ich mnohí vykladajú pod?a toho, ako sa im to hodí a rôzne upravujú. Jedno vąak je isté: Nostradamus sa nemýlil, do omylu mohli upadnú? len jeho interpreti, nezasvätení do tajomstiev krá?ovnej hermetiky -astrológie. Lebo tak ako vąetko, aj Nostradamove predpovede majú dve tváre: tú vonkająiu, určenú svetu a skrytú, určenú len veciznalým. A tých posledných je aj dnes naozaj málo.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.